Informació General

+ Qui serà el que es beneficiarà del Wifi4eu?

El projecte WIFI4EU està destinat als ciutadans de la Unió Europea i als visitants per posar a la seva disposició WIFI gratuït en espais públics com parcs, places, edificis públics, biblioteques i centres de salud. Els municipis i les empreses d’instal·lació WIFI podran instal·lar els punts d’accés WIFI utilitzant el Bo de la UE.

+ Qui pot sol·licitar un bo WiFi4EU?

El programa WiFi4EU estarà obert a organismes del sector públic dels Estats membres de la UE, així com a Noruega i Islàndia, pertanyents al EEE. En la primera convocatòria solament podran sol·licitar bons els municipis (o administracions locals equivalents) o associacions formades per municipis. La llista d’entitats admissibles es va acordar amb cada Estat membre i estarà disponible a manera de referència perquè els municipis i les associacions puguin comprovar si compleixen els requisits per registrar-se i realitzar la sol·licitud. Les «associacions formades per municipis» poden registrar diversos municipis, però hauran de presentar una sol·licitud final independent per a cadascun dels municipis inclosos en el seu registre. Cada bo es concedeix a un municipi individual en qualitat de beneficiari. Els municipis poden beneficiar-se d’un únic bo al llarg de tota la iniciativa. Per tant, els municipis seleccionats en una convocatòria no podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors. En canvi, els municipis que hagin presentat una sol·licitud i no hagin obtingut un bo sí poden tornar a presentar-se en cas que s’obrin noves convocatòries.

+ No arriba fibra ni banda ampla de qualitat al municipi. Quines opcions tenim?

Cambium treballa amb centenars d’operadors WISP a tota Espanya. Proposarem al més adequat de la zona per oferir el servei de Fibra Aèria, oferint ample de banda equivalent al de fibra, i del que es podran beneficiar no solament el projecte de WIFI4EU sinó uns altres d’empresa i particulars (no subvencionat) promovent així el desenvolupament local.

+ Ja tenim WIFI desplegat de fa temps, però la xarxa està obsoleta, lenta i no ben mantinguda. Tenim opcions?

Existeixen multitud de casos com aquest. Suggerim aplicar al projecte, ja que l’objectiu és dotar d’accés a internet de qualitat.

+ Qui decideix la tecnologia a implantar a la meva xarxa?

La Comissió Europea informa d’uns requisits mínims tant tècnics com de rendiment, que seran comprovats per poder canviar el Bo i executar la subvenció. La decisió tecnològica la prendrà l’ajuntament juntament amb l’Operador/integrador que executi i mantingui la xarxa WIFI. Suggerim s’utilitzin solucions de gamma alta, per així garantir el servei i expectatives a llarg termini.

+ És possible començar amb el projecte, i en cas de ser subvencionats posteriorment bescanviar el bo més tard?

Segons el Reglament Financer, no es poden subvencionar costos ja fets. Això significa que els municipis no poden tenir cap cost abans de la data en la qual se'ls assigni la subvenció. En cas que els municipis tinguin la intenció d'utilitzar el bo per ampliar una xarxa ja existent amb nous punts d'accés, els costos d'aquests nous punts no han de ser anteriors a la data de la firma de subvenció.

+ Quant de temps és vàlid el bo?

El bo té una validesa de divuit mesos. Un cop acabat aquest període, el bo expira i no es pot bescanviar. Per tant, la xarxa ha d'estar instal·lada i en funcionament en un termini inferior al període de validesa.


Registre Municipi

+ Quina informació es necessita per fer el registre previ a la convocatòria?

Els municipis podran registrar-se directament des del portal proporcionant la seva informació bàsica. Hauran de proporcionar les dades de contacte d’un representant legal. El procés de registre serà senzill perquè tots els municipis puguin presentar la sol·licitud en la llengua que hagin triat sense necessitat d’intermediaris. NO se sol·licitarà als municipis cap projecte tècnic ni informació sobre la futura xarxa WiFi. De la mateixa manera, aquests NO necessitaran una avaluació preliminar dels costos d’un proveïdor per poder realitzar la sol·licitud del bo.

+ Com pot, un municipi, presentar una sol·licitud?

En primer lloc, s’habilitarà un portal especialment dissenyat per a això (disponible en totes les llengües de la UE) en el qual els municipis podran registrar-se amb anterioritat a la convocatòria emplenant un senzill formulari de registre. Es necessita un compte EU Login per procedir al registre d’un municipi. El portal WiFi4EU també donarà als proveïdors la possibilitat de registrar-se i indicar on (en quins països i regions) poden prestar els seus serveis perquè els beneficiaris puguin consultar aquesta llista amb finalitats de contractació. En segon lloc, els municipis hauran de presentar la sol·licitud (utilitzant el botó d’enviament) una vegada que s’hagi obert la convocatòria.

+ El nostre municipi ja compta amb WIFI. Podrem ‘connectar’ amb la plataforma WIFI4EU ara o en un futur?

WIFI4EU té com a objectiu abordar el màxim número de municipis, no solament en la subvenció sinó també en el servei. Serà perfectament viable, sota sol·licitud expressa a l’organització.

+ Som un Ajuntament comptem amb una llicència d’Operadora. Tenim alguna possibilitat d’aplicar?

El pla està orientat 100% a ajuntaments i municipis que no disposin de servei WIFI públic o privat al servei del públic. No obstant això les propostes s’acceptaran o no en el procés d’aplicació, sent la decisió final de la CE. Existeixen més de 1200 Ajuntaments a Espanya amb llicència d’operadora.


Detalls convocatòries

+ Quan s’obrirà la convocatòria?

El portal de registre estarà disponible al març. A fi de donar temps suficient als municipis per registrar-se abans de la convocatòria, el procés de registre durarà entre sis i vuit setmanes.

+ Quan i on cal sol·licitar el bo?

Una vegada oberta la convocatòria, els municipis registrats podran presentar una sol·licitud de bo al mateix portal. La sol·licitud es presentarà prement el botó d’enviament. S’anunciarà la data de la convocatòria quan s’obri el portal per registrar els municipis. Al portal hi haurà un rellotge que indicarà el compte enrere.

+ Quins són els criteris de selecció dels beneficiaris dels bons?

Es seleccionaran els municipis per ordre de presentació de les sol·licituds (NO dels registres). Es concedirà un mínim de quinze bons per país en la primera convocatòria. En la primera convocatòria, el nombre de bons concedits a cada país no serà superior al 8 % del total de bons.

+ A quants diners equival un bo?

Cada bo equival a 15.000 EUR.

+ Com a Ajuntament, tenim intenció d’aplicar i a més a més incrementar la inversió. Ajudarà això a aconseguir la Subvenció?

La mètrica principal serà l’ORDRE D’ENTRADA, paràmetres molt bàsics de zones de servei. No hi ha mètrica establerta per a situacions especials i consideracions extraordinàries.


Municipis subvencionats

+ He obtingut un dels bons que reparteix la UE pel projecte WIFI4EU. Què haig de fer ara?

El beneficiari ha de garantir que la instal·lació es completi i que els punts d’accés Wi-*Fi es posin en funcionament l’any i mitjà següent a la concessió del bo. Per tant, el beneficiari disposa d’aquest període per definir el seu projecte i seleccionar una empresa d’instal·lació de Wi-*Fi que pugui dur a terme la instal·lació. Els beneficiaris contractaran al proveïdor o als proveïdors que desitgin per instal·lar l’equip sense fil (d’acord amb les normes de contractació pública). La Comissió no intervindrà en les relacions contractuals entre els beneficiaris i els seus proveïdors. Els proveïdors poden registrar-se al portal a qualsevol moment, però han de fer-ho com a més tard al moment en què un beneficiari els contracti. Els beneficiaris decidiran quins són els «centres de la vida pública» en els quals s’instal·laran els punts d’accés WiFi4EU. Els punts Wi-*Fi s’instal·laran en àrees en les quals no existeixi una altra oferta similar de connexió sense fil gratuïta. Així mateix, els beneficiaris podran triar quin serà el seu proveïdor d’Internet, que pot ser la mateixa empresa que l’encarregada de la instal·lació Wi-*Fi. Els beneficiaris es comprometen a mantenir un abonament de connexió de banda ampla d’alta velocitat durant almenys tres anys per proporcionar als usuaris una connexió de qualitat a Internet.

+ El bo de la UE ajuda a finançar el projecte però, ¿Què és el que financia concretament?

La UE finançarà els costos de l’equip i de la instal·lació dels punts d’accés Wi-Fi fins a un màxim del valor del bo, mentre que el beneficiari sufragarà els costos de connexió (abonament a Internet), el manteniment i el funcionament de l’equip durant un període d’almenys tres anys. Els costos associats al procés de licitació (inclosa l’elaboració dels termes de referència) no estaran inclosos en el bo. Tampoc ho estaran els relacionats amb la xarxa de tornada de la connectivitat a Internet ni els relatius a equips addicionals no relacionats específicament amb els punts d’accés Wi-Fi (estacions de recarrega, mobiliari urbà, etc.).

+ Com pot canviar-se el bo?

Per garantir que el bo pot canviar-se correctament, el proveïdor haurà de registrar-se al portal WiFi4EU i indicar les seves dades (persona de contacte, dades de contacte, zona geogràfica on treballa i dades bancàries). Tant el proveïdor com el beneficiari hauran de confirmar que la xarxa local s’ha instal·lat i és operativa. El pagament es realitzarà després d’haver-se comprovat que la xarxa local és efectivament operativa (control a distància). A partir d’aquest moment, el proveïdor podrà canviar el bo per rebre el pagament de la Comissió Europea, i el beneficiari abonarà el saldo pendent que no estigui inclòs en est o que superi el seu valor.

+ Un municipi ha obtingut un bo. Quines responsabilitats té sobre aquest tema?

El bo ha d’utilitzar-se per a la instal·lació dels punts d’accés Wi-Fi. Els municipis o altres organismes públics són responsables del finançament de l’abonament a Internet i del manteniment de l’equip per oferir connexió Wi-Fi gratuïta i de qualitat als ciutadans i als visitants durant almenys tres anys. Els beneficiaris han d’utilitzar el distintiu comú que estableixi la Comissió i connectar-se amb les eines en línia associades.

+ Pot el projecte anar més enllà o ha de limitar-se al que el bo finança?

Els beneficiaris poden utilitzar el bo WiFi4EU per finançar part d’un projecte major; en aquest cas, els costos d’equip i instal·lació que superin el valor del bo quedarien inclosos en el contracte entre el proveïdor i el beneficiari.

+ Quins són els costos que ha d’assumir el Municipi en aquest projecte?

La subvenció cobreix fins al 100% de la infraestructura sent en aquesta primera fase de 15.000€. El servei d’accés a banda ampla ha de cobrir-ho l’ajuntament, el qual haurà d’estar adequadament dimensionament. Les tarifes les estipulen les operadores del servei. El projecte ha de cobrir almenys 3 anys de servei.

+ Una vegada transcorreguts els 3 anys de servei mínim que s’han d’oferir per poder participar en aquest projecte, en què costos vaig a incórrer?

La infraestructura pertany a l’ajuntament, i serà gestionada per un operador amb llicència CNMC. Els costos d’accés seran els actuals. En cas que la solució instal·lada tingui costos recurrents (llicències, garanties etc…) suggerim s’informin amb el seu proveïdor. Cambium Networks i la nostra infraestructura de xarxa no té cap tipus de cost addicional ni recurrents ocults en la vida de la xarxa WIFI.


Detalls tècnics

+ Ja tenim un pressupost assignat per WIFI Públic i un pla, no volem esperar. Com podem avançar?

Cambium Networks, com a fabricant i Sintelec com a operador, es dediquen precisament a això. Convidem al fet que comparteixin aquest projecte per veure què possibles millores podem aportar així com treballar amb els seus proveïdors per optimitzar la inversió i els serveis.

+ Puc utilitzar la xarxa subvencionada per a altres propòsits?

La Comissió Europea indica expressament que, durant els 3 anys inicials, el servei ha de ser exclusivament d’interès públic i gratuït. No s’haurà d’utilitzar per a propòsits comercials privats o promocionals ni monetitzats. No obstant això si és viable l’ús de la infraestructura per a labors de eTurisme local, sempre i quan sigui no monetitzable. Després dels 3 anys, l’ajuntament podrà decidir el futur ús de la xarxa, sobre la base d’interessos locals.

+ Quina velocitat han d’oferir les xarxes de WIFI4EU?

La xarxa Wifi ha de poder oferir una navegació de qualitat als usuaris. Els municipis han d’abonar-se a l’oferta amb major velocitat de la zona, i aquesta ha de ser igual o major a 30Mbps.

+ L’impost sobre el valor afegit (IVA) està inclòs en el bo?

El bo equival a un total de 15.000€, amb IVA inclòs.

+ Es poden connectar múltiples centres locals de la vida pública?

Sí. Es poden connectar diversos centres de la vida pública a través d'una o diverses xarxes. En el cas de que el cost dels equips d'instal·lació és major a la subvenció, aquest valor haurà de ser finançat pel municipi o altres fonts de finançament nacionals o regionals.

+ Pot el municipi encarregar la instal·lació de la xarxa a vàries terceres parts, i per tant, sol·licitar que el bo es repartirà entre les diferents empreses?

No. El bo serveix per finançar la compra dels equipaments wifi necessaris, i serà abonat a una única empresa.

+ Què significa "accés gratuït"?

L'ús del portal captiu amb fins lucratius o publicitat, o l'obligació dels usuaris finals a comprar qualsevol producte o servei per accedir a la xarxa no es considera "accés gratuït" tampoc es pot demanar remuneració a canvi de la connexió dels punts de WIFI4EU durant els 3 primers anys.

+ Disposen les xarxes WIFI4EU de característiques de seguretat pròpies?

Les especificacions tècniques de l'equip i l'acord de subvenció establiran algunes característiques de seguretat. No obstant, els municipis subvencionats seran responsables de gestionar cada xarxa WIFi4EU en l'àmbit local, i per tant establir els paràmetres de seguretat. Mentre que en la primera fase no serà necessari que els punts d'accés públics de WIFi4EU estiguin xifrats, en una segona fase (a partir de la segona convocatòria) es crearà una plataforma d'autenticació que oferirà un extra de seguretat en la connexió de l'usuari i facilitarà la itinerància sense interrupcions entre els punts d'accés WIFI4EU de diferents zones.

+ Quins requisits tècnics hauran de tenir els punts d’accés de les xarxes WIFI4EU?

Els requisits tècnics que han de complir els punts d’accés figuraran en l’acord entre el municipi i wifi4eu. Hauran de complir, com a mínim, les característiques següents: - Conformitat amb 802.11ac Wave I - Compatibilitat amb 802. 1x - Possibilitat de ser utilitzats per 50 usuaris simultanis sense perdre rendiment - Un mínim de 2x2 MIMO (entrada múltiple i sortida múltiple) - Compatibilitat amb Hotspot 2.0 (programa de certificació de la Passpoint Wi-Fi Alliance).

Wifi4EU Catalunya és una iniciativa privada de la empresa Sintelec que té com a objectiu donar suport i proporcionar informació detallada i acompanyament sobre el projecte europeu WIFI4EU.EU als municipis i ciutats de Catalunya.
Politica de Privacitat